top of page

產業領域

零售量販

零售商

零售商

貨架式乳製品展示冷藏櫃

零售商

零售商

密閉式冷凍冷藏櫃

零售商

零售商

直立式展示櫃

冷凍食品鏈中,經過凍結、儲存於冷凍庫內、接著,陳放於市場的冷凍櫃內,最後儲放於家用冰箱的冷凍庫內。其中,包括直立式冷藏冷凍櫃、開放式冷藏冷凍櫃、密閉式冷藏冷凍櫃、島型等,根據所陳列商品特性及包裝方式作訂製。

 

bottom of page